Prepositional Pronouns

Reamhfhocal Forainm (Cuspóireach) Preposition
é í muid
(sinn)
sibh siad
ag agam agat aige aici againn agaibh acu at,
possession
ar orm ort air uirthi orainn oraibh orthu on
as asam asat as aisti asainn asaibh astu out of,
from a place
chun, chuig chugam chugat chuige chuici chugainn chugaibh chucu to,
toward, for
de díom díot de di dínn díbh díobh of,
off
do dom duit di dúinn daoibh dóibh to,
for
faoi fúm fút faoi fúithi fúinn fúibh fúthu under,
about
fara faram farat fairis farae farainn faraibh faru along
with
i ionam ionat ann inti ionainn ionaibh iontu in,
into
idir idir mé idir tú idir é idir í eadrainn eadraibh eatarthu between,
both
ionsar ionsorm ionsort ionsair ionsuirthi ionsorainn ionsoraibh ionsorthu to,
towards
le liom leat leis léi linn libh leo with,
ownership
ó uaim uait uaidh uaithi uainn uaibh uathu from, desire or need
roimh romham romhat roimhe roimpi romhainn romhaibh rompu before, in front of
thar tharam tharat thairis thairsti tharainn tharaibh tharstu by,
over
trí tríom tríot tríd tríthi trínn tríbh tríothu through, among
um umam umat uime uimpi umainn umaibh umpu about,
at
me you
(sing.)
him her us you
(plural)
them
Pronoun (as object)

Prepositional Pronouns – Examples

AG

at: 

Tá Máire ag an doras.

Máire is at the door.

possession:

Tá airgead mór agam.

I have a lot of money.

as a result of:

Tá mo chroí briste agat.

You’ve broken my heart.

AS

out of:

Bain as do phóca é.

Take it out of your pocket.

from a place:

Is as Gaillimh iad.

They are from Galway.

extinguished:

Tá an tine as.

The fire is out (extinguished).

CHUIG

to: 

Tháinig Síle chugam.

Síle came to me.

toward: 

Tarraing chugat iad.

Pull them towards you.

for: 

Rinne muid chuig glóire Dé é.

We did it for the glory of God.

DE

of:

Tá cuid de na daoine ag gáire.

Some of the people are laughing.

off:

Bain díot do chóta.

Take off your coat.

DO

to: 

Tabhair di an bláth.

Give the flower to her.

for: 

Fuair mé duit é.

I got it for you.

FARA

along with:

Bhí Míheál faru.

Míheál was in their company.

FAOI

under: 

Bhí Míheál faru.

The cat is not under the table.

about: 

Tá mé ag caint fút.

I am talking about you.

intention: 

fúm Eibhlín a phósadh.

I intend to marry Eibhlín.

IDIR

between:

Tá míle eatarthu.

There is a mile between them.

both:

Bhí idir sean agus óg ann.

Both young and old were there.

I

in: 

Tá diabhal inti.

There’s a devil in her.
(She’s a devil of a one.)

having become
something:

Táim i mo mhúinteoir.

I’m a teacher.

LE

with:

Tar liom.

Come with me.

as a result of:

Tá Cáit tinn le himní.

Cáit is sick with worry.

for the purpose of:

Tá scéal le hinsint agam.

I have a story to tell.

due to be:

Tá arán ansin le n-ithe.

There’s bread there to be eaten.

against:

Bhí a chos leis an mballa.

His foot was against the wall.

duration:

Tá muid anseo le mí.

We are (have been) here for a month.

ownership:

Is liom é.

I own it. (It’s mine.)

AR

on:

Tá cuileog ar an gcíste.

There is a fly on the cake.

to wear:

Tá hata uirthi.

She has a hat on.
(She is wearing a hat.)

to have an appearance:

Bhí cuma brónach air.

He appeared sorry.

to have a name:

Siobhán atá orm.

My name is Siobhán.

to have a price:

Tá seacht bpunt orthu.

They cost seven pounds.

having to do a thing:

orainn bainne a ól.

We must drink milk.

ROIMH

before:

Chuir Nóra bia romhainn.

Nóra put food before us.

on the arrival:

Bhí Pól roimpi anseo.

Pól was here on her arrival.

THAR

by:

Rith an capall tharainn.

The horse ran by us.

over:

Chuaigh Pádraig thar sáile.

Pádraig went over seas.

exceedingly:

Bhí an seó thar barr.

The show was outstanding.

TRÍ

through:

Chuaigh creathán tríthi.

A shiver went through her.

UM

about:

D’iaigh siad um an rí.

They closed in about the king.

at:

Shiúil sé um Shionainn.

He walked by (at) the Shannonside.

Ó

from:

Labhair Peig ón ardán.

Peig spoke from the stage.

since:

Ní raibh siad sásta ó shin.

They weren’t content since then.

desire or need:

Tá deoch uaim.

I need a drink. (I want a drink.)