36212

#41475
Lughaidh
Participant

Sìlim fèin go bhfuil na daoinì nìos bròdùla as teangaidh a dtìre, ach nach labhrann siad nìos mò Gaeilge nà an uair dheireanach…
Mà èirigh uimhir na nGaeilgeoir, ar èirigh uimhir na ndaoinì fàsta a fhreastalas ar rangannaì oìche srl? Munar èirigh, ciallann sè gur ùrt siad brèag, nò cha bhfoghlaimithear teangaidh gan a dheath a dhèanamh…